X

Už jsi slyšel
čtyři duchovní zákony?

Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu.

1 2 3 4 +

1 2 3 4 +

První zákon:
Bůh tě miluje a nabízí ti dokonalý plán pro tvůj život.

Boží láska

„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“
Janovo evangelium 3,16

Boží plán

„Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti.“ (tzn. plný život, který má smysl)
Janovo evangelium 10,10

Proč je tedy tolik lidí, kteří tímto životem nežijí?


1 2 3 4 +

Druhý zákon:
Člověk je hříšný a oddělený od Boha. Proto nemůže poznat a prožívat Boží lásku a Boží plán pro svůj život.

Člověk je hříšný

„ ... všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy.“
(Janovo evangelium 3,16)

Člověk byl stvořen k tomu, aby žil ve společenství s Bohem. Rozhodl se však žít podle svých vlastních představ, nezávisle na Bohu. Tím bylo společenství s Bohem zničeno. Tento postoj se vyznačuje aktivním odporem nebo pasivní lhostejností k Bohu a je projevem toho, co Bible nazývá hřích.

Člověk je oddělený od Boha

„... Mzdou hříchu je smrt.“ (tzn. duchovní smrt, věčné zavržení a oddělení od Boha) Římanům 6:23

Hřích tvoří hlubokou propast, která odděluje člověka od Boha. Neustálé snahy člověka dosáhnout Boha a plného života vlastním úsilím, např. dobrým životem, filozofií nebo různými náboženstvími však nemohou vyřešit problém jeho hříchu.

Třetí zákon ukazuje jediný způsob, jak tuto propast překlenout...


1 2 3 4 +

Třetí zákon:
Ježíš Kristus je jediným Božím řešením lidského problému. V něm můžeš poznat a prožívat Boží lásku a Boží plán pro svůj život.

Ježíš za nás zemřel ...

„Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.“
Římanům 5:8

... vstal z mrtvých ...

„Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem, ukázal se Petrovi, potom Dvanácti. Poté se ukázal více než pěti stům bratří najednou.“ 1. Korintským 15:3-6

... a je jedinou cestou k Bohu

„Ježíš mu odpověděl: 'Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.'“ Jan 14:6

Bůh překlenul propast, která nás od něj odděluje. Poslal svého Syna, Ježíše Krista, aby zemřel na kříži místo nás a zaplatil tak za naše hříchy.

Nestačí však tyto tři zákony jen znát...


1 2 3 4 +

Čtvrtý zákon:
Ježíše musíme osobně přijmout jako Spasitele a Pána, potom můžeme poznat a prožívat Boží lásku a Boží plán pro svůj život.

Ježíše Krista musíme přijmout

„Těm pak, kteří Ho přijali a věří v Jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.“
Jan 1:12

Ježíše přijímáme vírou

„Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.“
Efeským 2:8

Ježíše přijímáme osobním pozváním

„Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu.'“
Zj 3:20

Přijmout Ježíše znamená přiznat, že jsem hříšný, obrátit se k Bohu (pokání) a důvěřovat Ježíši, že vstoupí do mého života, že mi odpustí hříchy a že mě učiní takovým, jakým mě chce Bůh mít. Nestačí jen rozumem přijmout,že Ježíš je Boží Syn a že zemřel za naše hříchy. Nestačí ani žádný citový prožitek. Ježíše přijímáme vírou, rozhodnutím své vůle.

Tyto kruhy představují dvy způsoby života:

ŽIVOT, KTERÝ SI ČLOVĚK ŘÍDÍ SÁM

- "Já" na trůnu života
- Ježíš mimo život
- jednotlivé oblasti svého života si člověk řídí sám

ŽIVOT, KTERÝ ŘÍDÍ JEŽÍŠ

- Ježíš na trůnu životat
- "Já" podřízeno Ježíši
- jednotlivé oblasti života řídí Ježíš

Který kruh představuje tvůj život?
Který kruh by sis pro sebe vybral?

Ježíše můžeš přijmout vírou v modlitbě, třeba teď hned. (Modlitba je rozhovor s Bohem) Bůh tě zná. Není důležité, jak krásná volíš slova, ale záleží na tvé upřímnosti.

Zde je příklad, jak se můžeš modlit:

„Pane Ježíši, potřebuji tě. Děkuji ti za to, že jsi zemřel na kříži za mé hříchy. Otvírám ti dveře svého života a přijímám tě jako svého Spasitele a Pána. Děkuji ti za odpuštění hříchů. Ujmi se vedení mého života a změň mě, abych byl takovým, jakým mě chceš mít.“

Vyjadřuje tato modlitba, co by sis přál?

Jastliže ano, můžeš se teď modlit a Ježíš vstoupí do tvého života, jak slíbil.